Regulamin


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Portal udostępniany jest Użytkownikom przez BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel.: (032) 415 97 74, 414 97 83, 415 33 17, 415 29 21, fax (032) 414 97 73, NIP: 639-20-03-478, Konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001. Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437, zwana dalej "BMP" lub Usługodawcą.
2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE
1. Portal Internetowy kierunekenergetyka.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel.: (032) 415 97 74, 414 97 83, 415 33 17, 415 29 21, fax (032) 414 97 73, NIP: 639-20-03-478, Konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001. Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437;
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług dostępnych w Portalu;
3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy;
4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, umożliwiające w szczególności:
a)      zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub Partnerów,
b)      korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych,
c)      korzystanie z innych zasobów sieci Internet.
5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w tym stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU
1.    W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
a.    zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych;
b.    korzystać z wyszukiwarki;
c.    dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług.
2.    Świadczenie Usług w Portalu na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.    Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu
4.    Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne z wyłączeniem pkt IV.  
5.    W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt 7 poniżej.
6.    Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych niestanowiących oferty w rozumieniu art. 66(1) kc dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów, stanowiących, jednakże integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
7.    Językiem, w którym BMP porozumiewa się z Użytkownikiem i zawiera Umowę jest język polski. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej Użytkownik może komunikować się ze BMP:
a.    drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail biuro@e-bmp.pl
b.    telefonicznie, pod nr tel. 32 415 97 74 - w godzinach pracy 8:00 – 16:00
c.    na piśmie, pod adresem: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz
8.    BMP komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym, jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego, podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem są wiadomości e-mail.
9.    Nie jest dopuszczalne korzystanie z Usług w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu, w szczególności dokonywanie płatności za pomocą instrumentów płatniczych nie należących do Użytkownika. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
10.    Użytkownik zobowiązuje do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika, przy korzystaniu z Usług lub za pośrednictwem Systemu, treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
11.    Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.
12.    Użytkownik w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Umowy oraz Regulaminu na trwałym nośniku informacji, w tym także pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Regulamin może także zostać pobrany, a następnie zapisany i przechowywany przez Użytkownika w pamięci jego urządzenia.
13.    BMP zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzania prac modernizacyjnych, konserwacyjnych i dokonywania aktualizacji systemów umożliwiających realizację Usług objętych niniejszym Regulaminem, które mogą spowodować ograniczenia w korzystaniu z Usług. W przypadku konieczności dokonania prac, o których mowa w zdaniu powyżej z przyczyn niezależnych od BMP, BMP poinformuje o pracach i związanej z nimi przerwy w świadczeniu Usługi najpóźniej w chwili rozpoczęcia prac, a przed skorzystaniem z Usługi. Ograniczenia korzystania z usługi w okresach prac modernizacyjnych, konserwacyjnych oraz dokonywania aktualizacji, podane do wiadomości przez BMP zgodnie z Regulaminem, uznaje się za niezawinione przez BMP.
14.    BMP ma prawo odmówić przyjęcia lub wykonania Usługi zamówionej przez Użytkownika:
a)    w przypadku braku odpowiedniej kwoty środków niezbędnych do zapłaty za zamówioną Usługę na rachunku płatniczym lub instrumencie płatniczym obsługiwanym w ramach metod płatności udostępnionych przez BMP,
b)    w przypadku braku w treści zlecenia płatniczego danych niezbędnych do jego realizacji lub podania danych sprzecznych lub niepełnych,
c)    z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa, w szczególności, gdy zachodzi podejrzenie zlecenia transakcji oszukańczej, fikcyjnej lub której cel lub przedmiot jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu) lub zasadami współżycia społecznego, generującej nieakceptowalny przez BMP poziom ryzyka.
15.    W przypadku odmowy przyjęcia lub wykonania Usługi zamówienie uznaje się za nieotrzymane, a BMP zawiadamia Użytkownika o odmowie oraz o przyczynach odmowy, chyba że takie powiadomienie jest niedopuszczalne z mocy odrębnych przepisów prawa.

IV. REGULAMIN TREŚCI PŁATNYCH
1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na umożliwieniu dostępu do treści płatnych, zasobów portali internetowych, zamówieniu prenumerat tytułów prasowych, ich pojedynczych wydań lub artykułów, dostępu do transmisji konferencji oraz materiałów video.
2.    Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ofercie Usług dostępnych w Portalu. Oferty Usług mogą być przyjęte wyłącznie bez zastrzeżeń.
3.    Aby zakupić wybraną treść płatną za pośrednictwem Portalu, należy złożyć w Portalu zamówienie (poprzez kliknięcie ikony "Zamawiam i płacę") oraz zapłacić cenę wskazaną w Portalu. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 18 lat.
4.    Płatność dokonywana jest za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych PayU S.A. opisanego na stronie internetowej https://poland.payu.com, gdzie znajduje się regulamin dokonywania płatności.
5.    Po prawidłowym dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma link oraz kod dostępu do zamawianej treści na podany wcześniej adres e-mail.
6.    Użytkownik może otrzymać niewymagającą podpisu fakturę VAT w postaci pliku PDF przesyłanego na podany adres e-mail, po uprzednim powiadomieniu Usługodawcy.
7.    Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
8.    Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia kodu dostępu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Usługodawcy odpowiedzialność.
9.    Usługodawca zabrania udostępniania, kopiowania i przekazywania zakupionych treści osobom trzecim w jakiekolwiek formie bez zgody Usługodawcy.
10.    Cena za pojedynczy artykuł wynosi 5 zł (w tym 8% vat), za 1 numer czasopisma 16 zł (w tym 8% vat).
11.    Umowa zawierana jest na czas określony obejmujący realizację pojedynczej Usługi, na potrzeby której została zawarta i ulega rozwiązaniu po jej wykonaniu.
12.    Ze względu na naturę usług świadczonych w Portalu oraz fakt, że zamówienie nie może zostać odwołane przez Użytkownika od chwili jego otrzymania przez BMP, Usługi świadczone są przez BMP wyłącznie po otrzymaniu od Użytkownika żądania ich niezwłocznej realizacji. Oświadczenie o żądaniu niezwłocznej realizacji Usługi składane jest za pośrednictwem Portalu.
13.    Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w drodze oświadczenia złożonego w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy.
14.    Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może być złożone m.in. na piśmie za pośrednictwem formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
15.    Całkowita realizacja niniejszej Umowy, na żądanie Użytkownika, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika.
16.    W wypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 13, BMP zrealizowała na żądanie Użytkownika transakcję płatniczą, BMP przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji tej transakcji, ustalone zgodnie z ust. 10.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. W przypadku, gdy prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują osobom trzecim, Usługodawca dysponuje umowami zawartych z tymi osobami lub dokonuje ich prezentacji na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu i w ramach tego Portalu nie powoduje nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw zależnych do utworów i baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:
a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w ich części.
5. Zamieszczający Materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad, w tym wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym swych działań, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
f) nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
g) zaniechania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.
2. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu zobowiązuje się nie naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności majątkowych praw autorskich oraz praw i dóbr osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody powstałe z tego tytułu.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
b) stan i zawartość Materiałów zamieszczanych w Portalu przez Użytkowników;
c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań lub zaniechań Użytkownika;
d) stan i aktualność informacji pobranych z Portalu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników i ich przydatność dla Użytkowników;
e) niezależne od Usługodawcy i niezawinione przez Usługodawcę błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu;
f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
2.    Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
4.    Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zwłaszcza dotyczących konsumentów, BMP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub następcze oraz utracone korzyści, jeżeli szkody te odniesione zostały przez Użytkownika w związku z niewykonywaniem (nienależytym wykonywaniem) usługi lub w wyniku niewykonywania (nienależytego wykonywania) umowy przez BMP. Odpowiedzialność kontraktowa BMP z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania danej Umowy lub odpowiedzialność BMP za jakość świadczenia z tytułu danej Umowy, ograniczona jest do wartości ceny zapłaconej BMP przez Użytkownika.
5.    Użytkownik niezwłocznie powiadamia BMP o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług w sposób wskazany w rozdziale XI (TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO).
6.    Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, zwłaszcza dotyczących konsumentów, jeżeli Użytkownik nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ustępie powyższym, w terminie 13 miesięcy od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Użytkownika względem BMP z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług wygasają.
7.    Odpowiedzialność BMP za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa.


VIII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU
1. Do korzystania z Usług w Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej html5).


IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

X. DANE OSOBOWE
1.    W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu, Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu.
2.    Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności BMP, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
3.    Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz.
4.    Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
5.    Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres BMP, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@e-bmp.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
XI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.    Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@e-bmp.pl lub listownie na adres: adres BMP, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz.
3.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.    Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez BMP można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biuro@e-bmp.pl lub za pośrednictwem poczty, w formie listu poleconego wysłanego na adres: BMP, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
5.    Na żądanie Użytkownika, BMP potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
6.    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
7.    W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 3, BMP wyjaśnia Użytkownikowi przyczyny opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
8.    Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez BMP.
9.    Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2.    Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich bezwarunkową akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.
3.    Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu kierunekenergetyka.pl.
4.    Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz dokonywać wprowadzania nowych Usług do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.
5.    Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, stosownie do art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2012 r. 2012.351.1) sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na gruncie lub w związku z umową zawartą z Użytkownikiem będzie rzeczowo właściwy sąd dla BMP.
6.    Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, Spory powstałe na gruncie Umowy a także wszelkie inne spory między BMP i Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem stosowania Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zawartej 11 kwietnia 1980 r. w Wiedniu (Dz.U.1997.45.286).

XIII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.kierunekbmp.pl.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, e-mail: biuro@e-bmp.pl.
  2. Zgodnie zobowiązującym prawem Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom marketingowym, firmom realizującym kampanie marketingowe e-mail, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z:

         a) realizacją działań marketingowych, a w szczególności:
            - wysyłanie materiałów drukowanych o charakterze informacyjnym (gazety, katalogi, media plan itp.)
            - wysyłanie zaproszeń, podziękowań itp.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
         b) realizacją i świadczeniem usług drogą elektroniczną w szczególności poczty elektronicznej środkami komunikacji elektronicznej:
          - wysyłanie wiadomości o charakterze reklamowych, tzw. newsletterów, zawierających informacje o nowych ofertach, zmianach w ofertach itd.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
         c)    realizacją działań handlowych i marketingowych za pośrednictwem numerów telefonów i adresów mailowych udostępnionych do użytku w sieci internetowej:
          - kontakt telefoniczny z osobami prawnymi oraz fizycznymi w kwestiach związanych z rozpoczęciem potencjalnej współpracy itd.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać, wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

6. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.