Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Portal udostępniany jest Użytkownikom przez BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel.: (032) 415 97 74, 414 97 83, 415 33 17, 415 29 21, fax (032) 414 97 73, NIP: 639-20-03-478, Konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001. Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437, zwana dalej "BMP" lub Usługodawcą.

2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.

4. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

 

II. DEFINICJE

1. Portal Internetowy kierunekenergetyka.pl - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel.: (032) 415 97 74, 414 97 83, 415 33 17, 415 29 21, fax (032) 414 97 73, NIP: 639-20-03-478, Konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001. Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437;

2. Użytkownik  - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług dostępnych w Portalu;

3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy;

4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu, umożliwiające w szczególności:

a)      zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Portal lub Partnerów,

b)      korzystanie z funkcjonujących w ramach Portalu mechanizmów informatycznych,

c)      korzystanie z innych zasobów sieci Internet.

5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w tym stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

1. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a)      zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych;

b)      zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi;

c)      korzystać z wyszukiwarki;

d)      dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług. 

2. Świadczenie Usług w Portalu na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne. 

6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. 

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych nie stanowiących oferty w rozumieniu art. 661 k.c. dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów, stanowiących jednakże integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.

8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres: biuro@e-bmp.pl.

 

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. W przypadku, gdy  prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu przysługują osobom trzecim Usługodawca dysponuje umowami zawartych z tymi osobami lub dokonuje ich prezentacji na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

3. Korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu i w ramach tego Portalu nie powoduje nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw zależnych do utworów i baz danych. 

4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtwarzanie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w ich części.

5. Zamieszczający Materiały w Portalu Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad , w tym wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dotyczącym swych działań , w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawnionej działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) zaniechania jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.

2. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu zobowiązuje się nie naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności majątkowych praw autorskich oraz praw i dóbr osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody powstałe z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b) stan i zawartość Materiałów zamieszczanych w Portalu przez Użytkowników;

c) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań lub zaniechań Użytkownika;

d) stan i aktualność informacji pobranych z Portalu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników i ich przydatność dla Użytkowników;

e) niezależne od Usługodawcy i niezawinione przez Usługodawcę błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu;

f) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU

1. Do korzystania z Usług w Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej html5).

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

IX. DANE OSOBOWE

1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Użytkownik powinien podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma BMP z siedzibą w Raciborzu przy ul. Morcinka 35.

3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres BMP, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@e-bmp.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

 

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@e-bmp.pl lub listownie na adres: adres BMP, ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich bezwarunkową akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu kierunekenergetyka.pl.

4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług dostępnych w Portalu oraz dokonywać wprowadzania nowych Usług do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.

 

XII. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem www.kierunekenergetyka.pl.