Polityka prywatności

  • Wydawcą portalu jest "BMP bis" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz, tel.: (032) 415 97 74, 414 97 83, 415 33 17, 415 29 21, fax (032) 414 97 73, NIP: 639-20-03-478, Konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu, nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001. Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437, zwana dalej "BMP".

  • BMP udostępnia wszystkim użytkownikom portalu usługi wymagające rejestracji konta użytkownika, w tym newsletter.

  • Rejestracja konta użytkownika w portalu BMP jest bezpłatna. Dane wymagane do rejestracji konta użytkownika to aktywny adres e-mail.

  • BMP zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z konta w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika obowiązujących przepisów prawa podstawowych zasad  i/lub niezgodnych z regulaminem danej usługi. Każdy użytkownik ma możliwość raportowania do BMP komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

  • BMP zastrzega sobie prawo do publikacji treści reklamowych niestanowiących oferty w rozumieniu art. 661 k.c. w portalu, newsletterach i w mailingach rozsyłanych do użytkowników.

  • Dane użytkowników zebrane podczas rejestracji nie są udostępniane przez BMP osobom trzecim. BMP zastrzega jednak, że w przypadku uzasadnionego podejrzenia  popełnienia przestępstwa przez danego użytkownika może udostępnić  dane dotyczące tej osoby odpowiednim organom w sytuacjach prawem nakazanych.

  • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i na zasadach w niej określonych BMP zapewnia użytkownikom portalu możliwość wglądu do swoich danych, ich korygowania, włącznie z prawem ich usunięcia z bazy BMP na wniosek użytkownika . Użytkownik portalu w dowolnej chwili może zamówić subskrypcję /zrezygnować z subskrypcji newslettera i/lub innych usług wymagających rejestracji.

  • Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na dedykowanej podstronie portalu BMP i obowiązuje do odwołania lub zmiany.

  • Brak akceptacji Polityki Prywatności i/lub regulaminu danej usługi oznacza brak możliwości pełnego korzystania z konta użytkownika w portalu BMP.